Ban Lãnh Đạo  
Quay lại Bản in Yahoo

Chủ tịch HĐQT
- Họ và tên: Phạm Văn Thúy
- Sinh ngày: 14 tháng 4 năm 1960
- Bằng cấp: Kỹ sư
- Trường: Đại học giao thông vận tải Hà Nội
- Ngành: Xây dựng đường sắt Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc điều hành:
- Họ và tên: Phan Hồng Ngọc
- Sinh ngày: 09 tháng 3 năm 1982
- Bằng cấp: Thạc sỹ
- Trường: Đại học giao thông vận tải Hà Nội
- Ngành: Xây dựng cầu đường
- Khóa học: 2000 - 2005 Phó Tổng giám đốc điều hành:
- Họ và tên: Phạm Xuân Huy 
- Sinh ngày: 09 tháng 11 năm 1963
- Bằng cấp: Kỹ sư
- Trường: Đại học đường sắt Matxcova
- Ngành: Xây dựng
- Khóa học: 1985 - 1990

Phó tổng giám đốc điều hành:
- Họ và tên: Nguyễn Duy Dương
- Sinh ngày: 09 tháng 10 năm 1981
- Bằng cấp: Thạc sỹ
- Trường: Đại học giao thông vận tải Hà Nội
- Ngành: Xây dựng cầu đường
- Khóa học: 2000 - 2005Phó tổng giám đốc điều hành:
- Họ và tên: Trịnh Văn Thụy 
- Sinh ngày: 12 tháng 07 năm 1974
- Bằng cấp: Kỹ sư
- Trường: Đại học giao thông vận tải Hà Nội
- Ngành: Xây dựng công trình
- Khóa học: 1992-1997

Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc điều hành:
- Họ và tên: Lương Bá Minh 
- Sinh ngày: 03 tháng 04 năm 1978
- Bằng cấp: Kỹ sư
- Trường: Đại học giao thông vận tải Hà Nội
- Ngành: Xây dựng cầu đường
- Khóa học: 1995-2000Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng:
- Họ và tên: Phan anh Tuấn 
- Sinh ngày: 22 tháng 02 năm 1970
- Bằng cấp: Cử nhân
- Trường: Đại học tài chính kế toán
- Ngành: Kế toán xây dựng cơ bản
- Khóa học: 1987 - 1991


Cập nhật: 15/06/2022
Lượt xem: 10894
Lên trên