Báo cáo quản trị bán niên năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo quản trị bán niên năm 2018. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính 1 năm 2018". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo kiểm toán hợp nhất bản tiếng Anh năm 2017 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017"bản tiếng Anh. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo kiểm toán hợp nhất bản tiếng Anh năm 2016 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016" bản tiếng Anh. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo kiểm toán hợp nhất bản tiếng Anh năm 2014 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014" bản tiếng Anh. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm