Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần công trình 6 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thay đổi loại hình Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty cổ phần công trình 6. Công ty cổ phần công trình 6 thoái hết vốn đầu tư vào công ty con nên thay đổ loại hình Báo cáo tài chính Quý, Năm. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần công trình 6 năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm !
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 13 /NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : "Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2024". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm: