Nghị quyết hội đồng quản trị lần 16 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT lần 16 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông,Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo thường niên năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Giải trình nguyên nhân tình trạng chứng khoán CT6 bị kiểm soát Công ty cổ phần công trình 6, Công bố công văn giải trình nguyên nhân tình trạng chứng khoán CT6 bị kiểm soát. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Nghị quyết hội đồng quản trị lần 15 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết hội đồng quản trị lần 15 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm giám đốc Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, Nghị quyết HĐQT số 02/2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố quyết định Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, và Nghị quyết HĐQT số 02/2019