Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghhị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Nghị quyết HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , Biên bản Đại hội, Nghị quyết HĐQT phiên thứ nhất và Các quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, Nhà đầu tư quan...
Sơ yếu lý lịch các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố sơ yếu lý lịch các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Kèm theo Nghị quyết giới thiệu của Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem...