Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 14 /NQ-HĐQT ngày 12/05/2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Nghị quyết hội đồng quản trị số 14 ngày 12 tháng 03 năm 2024. Nội dung chủ yếu triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 13 /NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : "Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2024". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 12 /NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 về việc "Thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm...
Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 NQ-HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 10 NQ-HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 09 /NQ-HĐQT ngày 24/08/2023 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 24/08/2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :