Thay đổi loại hình Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty cổ phần công trình 6. Công ty cổ phần công trình 6 thoái hết vốn đầu tư vào công ty con nên thay đổ loại hình Báo cáo tài chính Quý, Năm. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 1 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính riêng của Công ty mẹ quý 1 năm 2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo quyết toán tài chính riêng của Công ty mẹ quý 4 năm 2022". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.