Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2019 cho CT6 Ủy ban chứng khoán Nhà nước Chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần công trình 6
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 20108. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kè
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018. Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018". Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính 1 năm 2018". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm