Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CPCT6 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015-CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
Hội nghị người lao động năm 2015 và Biểu dương điển hình tiên tiến Công ty CPCT6 giai đoạn 2011 - 2015 Ngày 13.04.2015 Công ty CPCT6 đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015 và biểu dương điển hình tiên tiến Công ty Cổ phần Công trình 6 giai đoạn 2011 – 2015.
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Công trình 6 – Khóa 33, Nhiệm kỳ 2014 – 2017 thành công tốt đẹp. Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Công trình 6 – Khóa 33, Nhiệm kỳ 2014 – 2017 thành công tốt đẹp.  Ngày 06 tháng 8 năm 2014 vừa qua, tại Trụ sở chính Công ty CPCT 6 – Tổ 36, thị trấn Đông Anh, Hà Nội...
Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2013 Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2013
Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013 Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013
Đoàn TN Công ty cổ phần Công trình 6 tổ chức thành công Đại hội lần thứ 32 Ngày 07 tháng 02 năm 2012 Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Công trình 6 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 32 nhiệm kỳ 2012-2014
12