Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo mua cổ phiếu của ông Lại Thế Thiển ngày 11.10.2018 Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả và thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của ông Lại Thế Thiển ngày 11.10.2018. Cổ đông , nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo mua cổ phiếu của ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả và Thông báo mua cổ phiếu CT6 của thành viên Hội đồng quản trị Lại Thế Thiển. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo quản trị bán niên năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo quản trị bán niên năm 2018. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lại Thế Thiển UVHĐQT CT6. Công ty cổ phần công trình 6 nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của Ông Lại Thế Thiển. Chi tiết file đính kèm :