Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đòng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán, Ý kiến ngoại trừ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 Công ty CP công trình 6 giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán , Ý kiến ngoại trừ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo thường niên năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo thường niên năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam thông báo chốt danh sách cổ đông CT6. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 cho Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :