Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo mua cổ phiếu của ông Lại Thế Thiển ngày 11.10.2018 Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả và thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của ông Lại Thế Thiển ngày 11.10.2018. Cổ đông , nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo mua cổ phiếu của ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả và Thông báo mua cổ phiếu CT6 của thành viên Hội đồng quản trị Lại Thế Thiển. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Bản tiếng Anh Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 bản tiếng anh
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Thông báo thanh lý máy móc thiết bị thi công đường bộ Công ty Cổ phần Công trình 6 cần thanh lý một số máy móc thiết bị thi công đường bộ