Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quốc Hiếu Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu CT6 của cổ đông nội bộ Phan Quốc Hiếu. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo thường niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo thường niên năm 2023". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần công trình 6 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Tài liệu tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024". Cổ đông xem file đính kèm tải và in tài liệu, đăng ký dự họp theo đúng quy định./.
Thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn. Công ty cổ phần công trình 6 nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm !